Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének a megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő neve: HW Stúdió Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1.B
Levelezési címe: 6001 Kecskemét, Pf.: 510
Telefon: +36212424000
Internetes elérhetősége: https://www.hwstudio.hu
E-mail: kozpont@hwstudio.hu
Képviselője: Dr. Pásztor Gábor
Személyes adatok védelme, kezelése
Az Adatkezelő jogosult a duális képzésben részt vevő hallgatók kiválasztása céljából vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait
• az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, melynek címe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 96/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR), valamint
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)
• egyéb vonatkozó jogszabályok alapján
kezelni.
Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat a duális képzésben részt vevő hallgatók kiválasztása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása, a Tájékoztató elfogadásával kinyilvánított akarata amelyet a honlapon történő adatmezők kitöltésével, jelölő négyzetek megjelölésével, a mellékletek csatolásával, valamint az Adatkezelési tájékoztató előzetes ismeretében, annak elfogadásával, önkéntesen és határozottan kinyilvánít.
A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő kizárólag a kiválasztáshoz szükséges, a jelentkezés a duális képzésre menüpont alatt meghatározott személyes adatokat kezeli.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatkezelési céllal nem összeegyeztethető tartalmakat törölje.

Az adatkezelés időtartama
Az Ön adatai kiválasztást követő 30 napon belül végérvényesen törölésre kerülnek.
Adatfeldolgozó igénybevétele
Az Adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az érintett jogai és jogérvényesítés lehetőségei
2018. május 25-ét követően az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR tartalmazza részletesen. Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.
Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merül fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal, az Adatkezelő munkatársai a segítségére lesznek a fenti elérhetőségek bármelyikén.
GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog
Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:
• az adatkezelés céljairól;
• az érintett személyes adatok kategóriáiról,
• azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
• a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
• Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
• automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
• Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
• Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet, és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.
• Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme kapcsán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
• Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A helyesbítéshez való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
A törléshez, elfeledtetéshez való jog
Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére – a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül – törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben az adatkezelés a GDPR–ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:
• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
• a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
• szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A fenti elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike fennáll:
• Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
• az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.
Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.
Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:
• az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
• az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.
A tiltakozáshoz való jog
A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.
Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.
A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a jelölőnégyzet honlapon keresztül történő bejelölésével Ön megerősíti, hogy az adatkezelésre vonatkozó GDPR 13. cikk szerinti előzetes tájékoztatásnak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.